En

סרטים בערבה 8

14-23.11.2019

052-3666646

מנוי חבילת סרטים

עד יום שבת 20.10.2018

מנוי חבילת 10 סרטים

מנוי אישי ל- 10 סרטים 

לאחר ביצוע הזמנה יישלח מספר מנוי 

מנוי חבילת 5 סרטים

מנוי אישי ל- 5 סרטים 

לאחר ביצוע ההזמנה יישלח מספר מנוי